ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

P00 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą
P00.0 Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
P00.1 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
P00.2 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
P00.3 Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
P00.4 Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia u matki
P00.5 Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
P00.6 Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
P00.7 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
P00.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami u matki
P00.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieokreślonymi stanami u matki
P01 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki
P01.0 Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjkową
P01.1 Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego
P01.2 Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
P01.3 Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
P01.4 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
P01.5 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
P01.6 Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki
P01.7 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej
P01.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki
P01.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi
P02 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
P02.0 Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym
P02.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami
P02.2 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska
P02.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska
P02.4 Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny
P02.5 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny
P02.6 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny
P02.7 Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska
P02.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych
P02.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nieokreśloną
P03 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.0 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
P03.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
P03.2 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym
P03.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu
P03.4 Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim
P03.5 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
P03.6 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
P03.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nieokreślonym
P04 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki
P04.0 Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami przeciwbólowymi stosowanymi u matki podczas ciąży, czynności porodowej i porodu
P04.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi lekami stosowanymi u matki
P04.2 Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych
P04.3 Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
P04.4 Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę
P04.5 Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę
P04.6 Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne
P04.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi szkodliwymi wpływami u matki
P04.9 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym
P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
P05.0 Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.1 Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.2 Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego
P05.9 Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
P07.0 Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
P07.1 Inna niska urodzeniowa masa ciała
P07.2 Skrajne wcześniactwo
P07.3 Inne przypadki wcześniactwa
P08 Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała
P08.0 Noworodek hypertroficzny
P08.1 Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała
P08.2 Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego
P10 Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P10.0 Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.1 Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym
P10.2 Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym
P10.3 Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.4 Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym
P10.8 Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym
P10.9 Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P11.0 Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
P11.1 Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.2 Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.3 Uraz porodowy nerwu twarzowego
P11.4 Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych
P11.5 Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
P11.9 Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony
P12 Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
P12.0 Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym
P12.1 Przedgłowie spowodowane urazem porodowym
P12.2 Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym
P12.3 Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym
P12.4 Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
P12.8 Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy
P12.9 Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony
P13 Uraz porodowy kości
P13.0 Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym
P13.1 Inne urazy porodowe czaszki
P13.2 Uraz porodowy kości udowej
P13.3 Uraz porodowy innych kości długich
P13.4 Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym
P13.8 Urazy porodowe innych części kośćca
P13.9 Uraz porodowy kości, nieokreślony
P14 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1 Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym
P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
P14.9 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony
P15 Inne urazy porodowe
P15.0 Uraz porodowy wątroby
P15.1 Uraz porodowy śledziony
P15.2 Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego
P15.3 Uraz porodowy oka
P15.4 Uraz porodowy twarzy
P15.5 Uraz porodowy zewnętrzych narządów moczowo-płciowych
P15.6 Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
P15.8 Inne określone urazy porodowe
P15.9 Uraz porodowy, nieokreślony
P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P20.0 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
P20.1 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu
P20.9 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone
P21 Zamartwica urodzeniowa
P21.0 Ciężka zamartwica urodzeniowa
P21.1 Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
P21.9 Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona
P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.0 Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.1 Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka
P22.8 Inne zaburzenie oddychania noworodka
P22.9 Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nieokreślony
P23 Wrodzone zapalenie płuc
P23.0 Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
P23.1 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
P23.2 Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc
P23.3 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
P23.4 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (
P23.5 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (
P23.6 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie:
P23.8 Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami
P23.9 Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone
P24 Zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.0 Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka
P24.1 Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka
P24.2 Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka
P24.3 Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka
P24.8 Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.9 Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nieokreślony
P25 Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P25.0 Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.1 Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.2 Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.3 Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.8 Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P26 Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.0 Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.1 Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.8 Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym
P26.9 Nie określony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P27 Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.0 Zespół Wilsona-Mikity
P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.8 Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P27.9 Nie określona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P28.0 Pierwotna niedodma u noworodka
P28.1 Inne i nieokreślone niedodomy u noworodka
P28.2 Napady sinicy u noworodka
P28.3 Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
P28.4 Inny bezdech u noworodka
P28.5 Niewydolność oddechowa noworodka
P28.8 Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
P28.9 Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone
P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.0 Niewydolność krążenia u noworodków
P29.1 Zaburzenia rytmu serca u noworodków
P29.2 Nadciśnienie u noworodków
P29.3 Przetrwałe krążenie płodowe
P29.4 Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków
P29.8 Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.9 Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nieokreślone
P35 Wrodzone choroby wirusowe
P35.0 Wrodzony zespół różyczkowy
P35.1 Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
P35.2 Wrodzone zakażenie wierusem opryszczki
P35.3 Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby
P35.8 Inne wrodzone choroby wirusowe
P35.9 Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona
P36 Posocznica bakteryjna noworodka
P36.0 Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B
P36.1 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce
P36.2 Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego
P36.3 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce
P36.4 Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy
P36.5 Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce
P36.8 Inna posocznica bakteryjna noworodka
P36.9 Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona
P37 Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.0 Wrodzona gruźlica
P37.1 Wrodzona toksoplazmoza
P37.2 Wrodzona (rozsiana) listerioza
P37.3 Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii
P37.4 Inna wrodzona zimnica
P37.5 Noworodkowa drożdżyca
P37.8 Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.9 Wrodzone choroby pasożytnicze, nieokreślone
P38 Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia
P39 Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.0 Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego
P39.1 Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
P39.2 Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej
P39.3 Noworodkowe zakażenie dróg moczowych
P39.4 Noworodkowe zakażenie skóry
P39.8 Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.9 Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone
P50 Utrata krwi płodu
P50.0 Utrata krwi płodu z naczyń przodujących
P50.1 Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny
P50.2 Utrata krwi płodu przez łożysko
P50.3 Krwawienie do krążenia bliźniaka
P50.4 Krwawienie do krążenia matki
P50.5 Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka
P50.8 Inna utrata krwi płodu
P50.9 Utrata krwi płodu, nieokreślona
P51 Krwotok z pępka u noworodka
P51.0 Masywny krwotok z pępka u noworodka
P51.1 Inne krwotoki z pępka u noworodka
P51.9 Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony
P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
P52.0 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
P52.1 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
P52.2 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
P52.3 Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.4 Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.5 Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka
P52.6 Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka
P52.8 Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka
P52.9 Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony
P53 Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
P54 Inne krwotoki u noworodka
P54.0 Wymioty krwawe u noworodka
P54.1 Smoliste stolce u noworodka
P54.2 Krwotok z odbytnicy u noworodka
P54.3 Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka
P54.4 Krwotok do nadnerczy u noworodka
P54.5 Krwawienie do skóry u noworodka
P54.6 Krwawienie z pochwy u noworodka
P54.8 Inne określone krwotoki u noworodka
P54.9 Krwotok u noworodka, nieokreślony
P55 Choroba hemolityczna płodu i noworodka
P55.0 Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka
P55.1 Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka
P55.8 Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka
P55.9 Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona
P56 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
P56.0 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją
P56.9 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną
P57 Żółtaczka jąder podkorowych
P57.0 Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją
P57.8 Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
P57.9 Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie
P58 Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
P58.0 Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi
P58.1 Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem
P58.2 Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem
P58.3 Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi
P58.4 Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi
P58.5 Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki
P58.8 Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą
P58.9 Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną
P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
P59.0 Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
P59.1 Zespół zagęszczonej żółci
P59.2 Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nieokreślonym uszkodzeniem komórek wątroby
P59.3 Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki
P59.8 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami
P59.9 Żółtaczka noworodków, nieokreślona
P60 Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
P61 Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
P61.0 Przemijająca małopłytkowość noworodka
P61.1 Zagęszczenie krwi noworodków
P61.2 Niedokrwistość wcześniaków
P61.3 Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu
P61.4 Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
P61.5 Przejściowa neutropenia noworodków
P61.6 Inne przemijajace zaburzenia krzepnięcia u noworodka
P61.8 Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka
P61.9 Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone
P70 Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
P70.0 Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych
P70.1 Zespół dziecka matki cukrzycowej
P70.2 Cukrzyca noworodków
P70.3 Jatrogenna hipoglikemia noworodków
P70.4 Inna hipoglikemia noworodków
P70.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka
P70.9 Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone
P71 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.0 Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim
P71.1 Inna hipokalcemia noworodków
P71.2 Hypomagnezemia noworodków
P71.3 Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu
P71.4 Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków
P71.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.9 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nieokreślone
P72 Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.0 Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.1 Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków
P72.2 Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.8 Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.9 Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nieokreślone
P74 Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
P74.0 Późna kwasica metaboliczna noworodka
P74.1 Odwodnienie noworodka
P74.2 Zaburzenia równowagi sodowej noworodka
P74.3 Zaburzenia równowagi potasowej noworodka
P74.4 Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka
P74.5 Przemijająca tyrozynemia noworodka
P74.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka
P74.9 Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone
P75 Niedrożność smółkowa
P76 Inna niedrożność jelit noworodka
P76.0 Zespół czopa smółkowego
P76.1 Przemijająca niedrożność jelit noworodka
P76.2 Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem
P76.8 Inna określona niedrożność jelit noworodka
P76.9 Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona
P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
P78 Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit
P78.1 Inne zapalenie otrzewnej noworodka
P78.2 Wymioty krwawe i smoliste stolce na skutek połknięcia krwi matki przez noworodka
P78.3 Niezakaźna biegunka noworodka
P78.8 Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
P78.9 Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone
P80 Obniżona ciepłota ciała noworodka
P80.0 Zespół urazu zimnego u noworodka
P80.8 Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
P80.9 Hipotermia noworodka, nieokreślona
P81 Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.0 Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
P81.8 Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.9 Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone
P83 Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.0 Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema)
P83.1 Noworodkowy rumień toksyczny
P83.2 Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną
P83.3 Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka
P83.4 Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka
P83.5 Wrodzony wodniak jądra
P83.6 Polip pępkowy u noworodka
P83.8 Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.9 Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony
P90 Drgawki noworodka
P91 Inne zaburzenia mózgowe noworodka
P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka
P91.1 Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka
P91.2 Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka
P91.3 Nadpobudliwość mózgowa noworodka
P91.4 Obniżenie aktywności mózgowej noworodka
P91.5 Śpiączka noworodka
P91.8 Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka
P91.9 Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone
P92 Zaburzenia odżywiania noworodka
P92.0 Wymioty u noworodka
P92.1 Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka
P92.2 Powolne karmienie noworodka
P92.3 Niedokarmianie noworodka
P92.4 Przekarmianie noworodka
P92.5 Trudności w karmieniu piersią
P92.8 Inne zaburzenie odżywiania noworodka
P92.9 Zaburzenie odżywiania noworodka, nieokreślone
P93 Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
P94 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
P94.0 Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis
P94.1 Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe
P94.2 Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
P94.8 Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
P94.9 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone
P95 Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
P96 Inne stany rozpoczynające sie w okresie okołoporodowym
P96.0 Wrodzona niewydolność nerek
P96.1 Zespół odstawienia leku u noworodka matki uzależnionej od leku
P96.2 Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych
P96.3 Szerokie szwy czaszkowe u noworodka
P96.4 Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka
P96.5 Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej
P96.8 Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P96.9 Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia